وبلاگ تخصصی گروه زیست شناسی گرمسار

سوالات و پاسخنامه آزمون تئوری مسابقه آزمایشگاه زیست شناسی شهرستان گرمسار سال 1390

1- به شکل مقابل نگاه کنید وقتی که صفحه پلاستیکی به طرف داخل بطری حركت مي­كند حجم و فشار داخل بطری چه تغییری را نشان مي­دهد؟

1) کم – کم                                   2) کم – زیاد

3) زیاد – زیاد                               4) زیاد – کم

 2- معرف Co2 چه نام دارد- اگر دی اکسید کربن در آن دمیده شود به چه رنگی در می آید؟

1) آب آهک – زرد رنگ                 2) بي­كربنات – زرد رنگ

3) آب آهک – شیری رنگ              4) گزینه ۱و۲ صحیح است

 3- شکل مقابل دستگاه تنفس کدام جانور را نشان می دهد؟

1) کرم خاکی                                 2) زنبور

3) موش                                     4) ماهی

 4- در چه زمانی فشار مایع جنب کاهش می یابد؟

1) در هنگام بالا رفتن دنده ها و پایین آمدن دیافراگم

2) در هنگام پایین آمدن دنده ها و بالا رفتن دیافراگم

3) در هنگام پایین آمدن دنده ها و پایین آمدن دیافراگم

4)  در هنگام بالا رفتن دنده ها و بالا رفتن دیافراگم

5- در  کدام یک از جانوران زیر دستگاه عصبی از شبکه عصبی تشکیل شده است؟

1) هیدر                   2) پلاناریا                3) کرم خاکی            4) مگس

 6- کدام گزينه پاسخ صحیح  را در مورد شكل مقابل نشان مي­دهد؟

1) 1- بصل النخاع، 2- پل مغزی       2) 1- پایک مغزی، 2- مخچه

3) 1- پل مغزی، 2- مخچه               4) 1- پل مغزی، 2- بصل النخاع

 7- دستگاه عصبی زیر مربوط به کدام جانور است؟

1) سگ                                       2) قورباغه

3) کبوتر                                     4) کروکودیل

8- حجم کدام یک در چشم انسان بیشتر است؟

1) زجاجیه                                    2) زلالیه

3) عدسی                                     4) گزينه1 و2 صحيح است

 9- در بیماری نزدیک بینی قطر کره چشم چگونه است؟

الف) طبیعی است                           ب) بزرگتر از حد معمول است

ج) کوچکتر از حد معمول است                   د) هيچكدام

 10- منشاء قرنیه چشم كدام بافت است؟

1) پوششی                2) پیوندی                3) عصبی                4) عضلانی

 11- انقباض ماهیچه دو سر بازو باعث کدام عمل می شود؟

1) باز شدن دست از ناحیه آرنج                  2) استخوان ساعد را روی بازو تا می کند

3) چرخش دست                                   4) حرکت دست به سمت پشت

 12- کدام ماهیچه به زردپی آشیل متصل است؟

1) ماهیچه دو سر ران                            2) ماهیچه خیاطه

3) ماهیچه توام                                   4) ماهیچه چهار سر ران

 13- كدام گزينه درست است؟

1) سلول­هاي ماهیچه مخطط  و ماهیچه ی قلبی چند هسته ای هستند.

2) سلول ماهیچه مخطط تک هسته ای و ماهیچه ی قلبی چند هسته ای است.

3) سلول­هاي ماهیچه مخطط وماهیچه ی قلبی تک هسته ای هستند.

4) سلول ماهیچه مخطط چند هسته ای و ماهیچه ی قلبی تک هسته ای است.

 14- پوست و گوش كداميك از انواع گيرنده ها را دارا مي باشند؟

1) گيرنده شيمايي       2) گيرنده مكانيكي      3) گيرنده درد            4) هيچكدام

15- در كدام سياهرگ ششي وجود ندارد؟

1)ماهي                            2) كانگورو                3) گنجشك               4) لاك­پشت

  16- خط تيره M در كدام قسمت از ساركومر مشاهده مي شود؟

1) در ابتداي ساركومر                            2) در وسط  نوار روشن

3) در انتهاي ساركومر                          4) در وسط صفحه هنسن

17- كدام گزينه بافت زردپي را تشكيل مي­دهد ؟

1) بافت پيوندي سست                         2) بافت چربي

3) بافت پيوندي رشته اي                     4) بافت خوني

 18- ساختار كدام بخش استخوان از نوع بافت متراكم است؟

1) بخش خارجي استخوان­هاي كوتاه         2) بخش مياني استخوان­هاي كوتاه

3) بخش مياني استخوان­هاي پهن             4) گزينه 1 و 3صحيح است

 19-  كدام گيرنده پوست فاقد پوشش است و از بقيه فراوان تراست؟

1) لمس                            2) درد             3) سرما                 4) فشار

20- احساس درد مربوط به كدام بخش از دستگاه عصبي است؟

1) پايانه هاي برهنه اعصاب حسي پوست         2) قشر خاكستري مخ

3) هسته هاي خاكستري درون مخ                   4) بن هاي مايسنر

21- استخوان بازو از قسمت بالايي به كدام استخوان مفصل شده است؟

1) ترقوه                  2) كتف                             3) شانه                   4) دنده

 22- كدام سلول زنده مي­ تواند فاقد اندامك باشد؟

1)آبكش                           2)همراه                              3) پارانشيم                       4)اپيدرم

23- كدام ماهيچه هم از سطح شكمي و هم از سطح پشتي بدن مشاهده مي شوند؟

1) جناغي – ترقوي پستاني          2) دلتايي             3) مورب خارجي                   4) توام

24- كدام نوعي حركت تنجشي است؟

1)    باز شدن كپسول اسپوروفيتي در خزه          2) باز و بسته شدن برگ گل ابريشم  

3 ) رشد مارپيچي نوك ساقه­ي گياهان پيچنده      4) خم شدن ساقه­ي نورسته­ي گياهان به سمت نور

25- رباط و مايع مفصلي در بين كدام دو استخوان وجود ندارد؟

1) ران و لگن                                        2) ران و درشت ني

3) بازو و كتف                                       4) ران و نازك ني

26- تعداد رگ هاي متصل به دهليز چپ قلب چند عدد است ؟

 1)چهار                2) سه               3) دو              4) يك

 27- كدام گزينه در مورد ديواره ي سرخرگ ها و سياهرگ ها صحيح است ؟

1)ديواره ي سرخرگ ضخيم تر و داراي خاصيت ارتجاعي بيش تر از سياهرگ است .

2)ديواره ي سياهرگ ضخيم تر و داراي خاصيت ارتجاعي بيش تر از سرخرگ است .                           3) ديواره ي سرخرگ ضخيم تر و ديواره ي سياهرگ خاصيت ارتجاعي بيش تر دارد .                    4)ديواره ي سياهرگ ضخيم تر و ديواره ي سرخرگ خاصيت ارتجاعي بيش تر دارد .

28-   نوع خون را به ترتيب در سرخرگ شكمي و سرخرگ پشتي ماهي مشخص نماييد .

1) خون روشن -  خون روشن               2) خون تيره -  خون تيره                                                3) خون روشن -  خون تيره                  4) خون تيره -  خون روشن

29- جهت قوس آئورت و نوك قلب به كدام سمت بدن است ؟

1) چپ – راست                                2) راست – چپ                                        

3) راست – راست                             4) چپ - چپ

30- كدام اندام بدن رگ ورودي و رگ خروجي آن سياهرگ است ؟                                                   1) معده               2) پانكراس            3) مغز                 4) كبد
31-  شخصي به علت فقدان كيسه ي صفرا داراي رژيم فاقد چربي است . احتمال بروز كدام عارضه در او بيش تر است ؟

1)لاغري مفرط       2) خرابي پوست         3) كاهش انرژي بدن          4) پايين آمدن درجه ي حرارت

32- كدام يك از اندام يا بخش هاي زير در سمت راست شكم قرار دارند ؟

1)روده ي كور و طحال                       2) راست روده و طحال        

3) پيلور و آپانديس                             4) كبد و كولون پايين رو 

33- روده ي بزرگ به علت .................... چين خورده ديده مي شود ولي روده ي كوچك چنين نيست 1)كوتاه بودن طول روده نسبت به طول ماهيچه ي طولي

2)كوتاه بودن طول ماهيچه ي طولي نسبت به كل روده

3)  داشتن حركات دودي

4) داشتن حركات موضعي

 34- در اندام كليه خون كدام يك از رگ هاي زير مواد دفعي كم تري دارد ؟

1) سرخرگ كليوي               

 2) شبكه ي اول مویرگي                                   

 3) سياهرگ كليوي                     

 4) سرخرگ آوران گلومرولي

35- هنگام دياليز به ترتيب خون از طريق كدام رگ وارد كليه ي مصنوعي مي شود و از طريق چه رگي به بدن باز مي گردد ؟

1)    سرخرگ – سرخرگ                 2)  سياهرگ – سياهرگ       

3) سرخرگ - سياهرگ                  4) سياهرگ – سرخرگ

36- به طور عمده هرم هاي كليه شامل كدام لوله هاست ؟

1)    پيچ خورده ي دور و جمع كننده               2)جمع كننده و هنله

 3) پيچ خورده ي دور ، نزديك و هنله            4) جمع كننده ، هنله و پيچ خورده ي دور

37- در تخليه ي طبيعي ادرار ترتيب مراحل زير چگونه است ؟

الف- باز شدن اسفنگتر صاف حلقوي                 ب- تحريك گيرنده هاي كششي مثانه

ج- دستور باز شدن اسفنگتر از نخاع                  د- رسيدن پيام هاي عصبي از مخ به ماهيچه هاي مخطط

1)ب،ج،الف،د               2)ب،د،ج،الف          3)ب،ج،د،الف             4)ج،ب،الف،د

38- ديواره داخلي تراكئيد و ديواره­هاي آوندهاي آب­كشي به ترتيب از كدام مواد هستند؟

1)چوب­پنبه                                 2) سوبرين و ليگنين

3) ليگنين و سلولز                        4) سلولز و سوبرين

39- كدام بخش پانكراس قوي­ترين آنزيم­هاي گوارشي را ترشح و در كدام بخش لوله­ي گوارش وارد مي­كند؟

1)    برون ريز- انتهاي دوازدهه               2) درون­ريز- ابتداي معده 

3) درون­ريز- انتهاي معده                     4) برون­ريز- ابتداي دوازدهه

40- بيش­ترين تعداد عناصر سلولي خون، در كجا ساخته مي­شود؟

1) مغز استخوان             2) كبد             3) طحال           4) گره­هاي لنفي

 
 
                                                                                                    موفق و پيروز باشيد

 

     گزينه

سوال

1

2

3

4

1

 

ü       

 

 

2

 

 

ü       

 

3

 

 

ü       

 

4

ü       

 

 

 

5

ü       

 

 

 

6

 

 

 

ü       

7

 

 

ü       

 

8

ü       

 

 

 

9

 

ü       

 

 

10

 

ü       

 

 

11

 

ü       

 

 

12

 

 

ü       

 

13

 

 

 

ü       

14

 

ü       

 

 

15

ü       

 

 

 

16

 

 

 

ü       

17

 

 

ü       

 

18

ü       

 

 

 

19

 

ü       

 

 

20

 

ü       

 

 

21

 

 

ü       

 

22

ü       

 

 

 

23

 

ü       

 

 

24

 

ü       

 

 

25

 

 

 

ü       

26

 

 

ü       

 

27

ü       

 

 

 

28

 

 

 

ü       

29

 

 

 

ü       

30

 

 

 

ü       

31

 

 

ü       

 

32

 

 

ü       

 

33

 

ü       

 

 

34

 

 

ü       

 

35

 

ü       

 

 

36

 

ü       

 

 

37

ü       

 

 

 

38

 

 

ü       

 

39

 

 

 

ü       

40

ü       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۰ساعت 20:30  توسط مهناز نسیمی  |